O nas

StartO nas


Jednoroczne, dwusemestralne studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” są realizowane jako kontynuacja projektu: „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Projekt realizowany był przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wyniku współpracy z partnerem ponadnarodowym Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli rad pracowniczych i osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

Celem realizacji studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Kwalifikacje:
Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponować niezbędną wiedzą z zakresu nauk biologicznych, medycznych, humanistycznych i społecznych oraz umiejętnościami umożliwiającymi identyfikację i rozwiązywanie zróżnicowanych problemów człowieka, który uległ wypadkowi, a jego skutki (niepełnosprawność) utrudniają powrót do aktywności społeczno-zawodowej, lub z powodu swojej niepełnosprawności nie podejmuje aktywności zawodowej. W szczególności będzie posiadać umiejętność koordynowania procesu kompleksowej rehabilitacji, uwzględniając potrzeby i sytuację życiową klienta oraz diagnozę medyczną i wynikające z niej potrzeby leczenia oraz usprawniania, a także wyboru i przystosowania odpowiedniego stanowiska pracy.


Program kształcenia obejmuje 243 godziny zajęć dydaktycznych.

Moduły kształcenia:
  1. Moduł Prawno-Organizacyjny
  2. Moduł Medyczny
  3. Moduł Psychologiczny
  4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy
  5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji
  6. Seminarium