Rekrutacja

StartRekrutacja
Kandydaci na studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją muszą spełniać następujące wymogi: mieć ukończone studia pierwszego stopnia (licencjat) i/lub studia drugiego stopnia (magisterskie), w dowolnej dziedzinie/dyscyplinie oraz posiadać predyspozycje w obszarach zgodnych z profilem kształcenia.

I ETAP REKRUTACJI

Termin składania dokumentów: wydłużony do 28. sierpnia 2022 r. *

Wymagane dokumenty:
1. potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia (zaświadczenie/dyplom w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika uczelni przyjmującego dokumenty),
2. curriculum vitae (CV) – preferowany szablon CV Europass,
3. portfolio: dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydatów (zaświadczenia, certyfikaty), dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i pozazawodowe kandydatów (np. zaświadczenia o wolontariacie, stażach, praktykach zawodowych), dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi, chorymi (np. dokumenty formalne potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z tego typu pracą, czy też zaświadczenia i (lub) oświadczenia o sprawowaniu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami),
4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą z dopiskiem “Studia Podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.

Niezłożenie kompletu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o rekrutacji skutkuje odrzuceniem aplikacji na studia podyplomowe.

Miejsce składania dokumentów:
Katedra Rehabilitacji
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 30
80-219 Gdańsk

II ETAP REKRUTACJI*
Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej – Termin: 2 września 2022r.
Do drugiego etapu rekrutacji przystąpią wszystkie osoby, które złożą komplet dokumentów w wymaganym terminie oraz spełnią wymogi formalne I etapu.

Ogłoszenie wyników II etapu rekrutacji: 6 września 2022r.

*Opłaty za studia:
9 400 zł / rok