Rekrutacja

StartRekrutacja
Rozwiń
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png


ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW!!!

W A Ż N E WYNIKI REKRUTACJI (294 KB)


HARMONOGRAM ZJAZDÓW
12 – 13.10.2019
26 – 27.10.2019
16 – 17.11.2019
30.11 – 1.12.2019
14 – 15.15.2019
18 – 19.01.2020
1 – 2.02.2020
22 – 23.02.2020
7 – 8.03.2020
21 – 22.03.2020
4 – 5.04.2020
25 – 26.04.2020
9 – 10.05.2020
23 – 24.05.2020


Kandydaci na studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją muszą spełniać następujące wymogi: ukończone studia pierwszego stopnia (licencjat) i/lub studia drugiego stopnia (magisterskie), w dowolnej dziedzinie/dyscyplinie.
Osoby te muszą również posiadać predyspozycje w następujących obszarach: komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, gotowość do podejmowania odpowiedzialności, odporność na stres i krytykę, umiejętność pracy w grupie, orientacja na klienta, asertywność, empatia.

I ETAP REKRUTACJI

Termin składania dokumentów: 2 7 . 0 5 – 2 7 . 0 6 . 2 0 1 9

Wymagane dokumenty:
1. potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia (zaświadczenie/dyplom w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika Organizatora przyjmującego dokumenty),
2. curriculum vitae (CV) – preferowany szablon CV Europass,
3. list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
4. portfolio: dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi, chorymi – w ilości maksymalnie 5 dokumentów,
5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
6. oświadczenie o zamieszkaniu Oświadczenie o zamieszkaniu (310 KB)
7. podanie o przyjęcie na studia Podanie o przyjęcie na studia (322 KB)

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą z dopiskiem “Studia Podyplomowe Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.

Niezłożenie kompletu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o rekrutacji skutkuje odrzuceniem aplikacji na studia podyplomowe.

Miejsce składania dokumentów:
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Zwycięstwa 42a
80-210 Gdańsk

Lista kandydatów aplikujących na Studia podyplomowe spełaniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (354 KB)

II ETAP REKRUTACJI
Wypełnienie Arkusza kompetencji – Termin: 6.07.2019
Do drugiego etapu rekrutacji przystąpią wszystkie osoby, które złożą komplet dokumentów w wymaganym terminie oraz spełnią wymogi formalne I etapu.

Ogłoszenie wyników II etapu rekrutacji 12.07.2019

III ETAP REKRUTACJI
Rozmowa kwalifikacyjna – Termin: 14-15.07.2019
Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpią osoby z najwyższą punktacją uzyskaną w Arkuszu kompetencji (około 40 osób).

Kryterium rozstrzygającym w przypadku równej liczby punktów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będzie kolejność zgłoszeń kandydatów na studia.

Na studia zostanie przyjętych 30 kandydatów z najwyższą punktacją uzyskaną łącznie w trakcie II i III etapu rekrutacji na danej Uczelni

Wywieszenie list rankingowych wraz z listą przyjętych osób na studia nastąpi w dniu 20.09.2019

Regulamin do pobrania Regulamin rekrutacji (597 KB)

Klauzula informacyjna (347 KB)


Opłaty za studia: kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia nie ponoszą żadnych opłat.
Studia finansowane w ramach projektu: „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.